Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

H&I Tekstile Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć H&I Tekstile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 18, 85-461 Bydgoszcz; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087592, NIP: 953-03-07-768; Regon:002521499; Kapitał zakładowy: 75.000,00zł (wpłacony w całości)

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221  kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy chillibed.pl prowadzony przez H&I Tekstile Sp. z o.o.

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez H&I Tekst ile Sp. z o.o. , za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym.

Dzień Roboczy - dzień tygodnia, nie będący sobotą, niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym od pracy.

2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.chillibed.pl przed złożeniem zamówienia. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Informacje przedstawione w sklepie www.chillibed.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. H&I Tekstile Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) przelew bankowy - na konto firmy H&I Tekstile Sp. z o.o.


   49 1560 0013 2438 3632 6000 0001 z  tytułem "chillibed.pl: numer zamówienia".


b) e-przelew za pośrednictwem PAYU.
 

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@chillibed.pl

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu płatności poprzez uznanie rachunku bankowego H&I Tekstile Sp. z o.o. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

49 1560 0013 2438 3632 6000 0001

H&I Tekstile  Sp. z o.o.,  ul. Ołowiana 18, 85-461 Bydgoszcz

Bank:  Getin Bank
w tytule przelewu prosimy wpisać: chillibed.pl: numer zamówienia

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymaniu płatności przez H&I Tekstile Sp. z o.o przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe H&I Tekstile Sp. z o. nie wpłynie cała należna kwota zamówienia, zlecenie uznaje się za anulowane.

6. Sklep chillibed.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności Kupującego jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku Sklep powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia zamówienia (przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep). Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 2-dniowy termin przygotowania zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. H&I Tekstile Sp. z o.o.  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane, a żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską GLS, Pocztę Polską lub Paczkomat.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. 
3. Wybór firmy kurierskiej należy do H&I Tekstile Sp. z o.o. i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

4.  Doręczenia kurierskie realizowane są  w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

VI. Zmiany w zamówieniu

1. Zmiany w zamówieniach możliwe są do 24 godzin po złożeniu zamówienia. Informacje o wszelkich zmianach należy zgłosić w formie elektronicznej na adres: sklep@chillibed.pl

VII. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. H&I Tekstile Sp. z o.o. odpowiada wobec Kupującego posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ).

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie wymaga oświadczenia Kupującego, drogą elektroniczną na adres e-mail : sklep@chillibed.pl

4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze, a w przypadku braku takich informacji pieniądze zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność Klienta (w przypadku płatności przelewem).

5. Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionego towaru możliwe są tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie niezmienionym.

6. W stanie niezmienionym jest towar, który:
    * nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony;
    * posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta;

7. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru, a w przypadku gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również koszty wysyłki towaru ze Sklepu do Klienta . Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej w sposób wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a w przypadku braku informacji w tym przedmiocie przelewem bankowym na konto podane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

8. W przypadku Kupujących nie posiadających statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego zasady i terminy odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialność za wady towarów zakupionych w Sklepie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres:

sklep@chillibed.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia Sklep skontaktuje się z Klientem.

2. Klient posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomić o tym fakcie Sklep. Po upływie terminu, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym następuje utrata uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpoznania reklamacji ulega stosownemu przedłużeniu z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

4. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

5. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do H&I Tekstile Sp. z o.o. za pobraniem nie będą odbierane.

6. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, reklamowany produkt jest wymieniany na pełnowartościowy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 poniżej.

7. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Klient może domagać się od Sklepu zwrotu poniesionych, w związku ze zgłoszeniem, kosztów przesyłki reklamowanego towaru, również w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.

8. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego towaru ponosi Sklep.

9. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

10. W przypadku Kupujących nie posiadających statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego zasady, terminy, sposób składania reklamacji i odpowiedzialności za wady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. H&I Tekstile Sp. z o.o uprawniona jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
4) siły wyższej,

5) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych H&I Tekstile Sp. z o.o., w tym takich których skutkiem nie jest następstwo prawne.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu H&I Tekstile Sp. z o.o zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.chillibed.pl. Zmiany w regulaminie stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na powołanej stronie internetowej,o ile nie zastrzeżono inaczej. Zmiany regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Kupujących po wejściu w życie tych zmian.   

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a w stosunku do Kupujących posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl